СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Обществени поръчки чрез директно възлагане за 2021 година

---------------

Изграждане на система за видеонаблюдение и видеосистема за бариера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Изграждане на система за видеонаблюдение и видеосистема за бариера в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение. - прекратена

ПОРАДИ ПРОМЯНА В НЕОБХОДИМИТЕ СМР събирането на оберти с настоящата покана се прекратява!

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на хляб за пациенти и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - удължен срок

ВАЖНО: СРОКЪТ за подаване на оферти по ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на хляб за пациенти и дежурен персонал в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД се удължава до 23.12.2021г.

---------------

Покана за извършване на дезинсекция и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Извършване на дезинсекция и мониторинг в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Натоварване и извозване на отпадъци от района на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД с три обособени позиции

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Натоварване и извозване на отпадъци от района на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Натоварване и извозване битов отпадък в метален контейнер с обем 4 м3 Обособена позиция 2: Изземване, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци Обособена позиция 3: Извозване за оползотворяване или обезвреждане на офис отпадъци

---------------

Закупуване на персонални компютри за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД в съответствие с приложената техническа спецификация

Закупуване на персонални компютри за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД в съответствие с приложената техническа спецификация

---------------

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Поставяне на нови врати в Ковид сектор в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД - прекратена

ПОКАНА за предоставяне на оферта за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД - процедурата се прекратява

---------------

Покана за предоставяне на оферта за: Въвеждане на територията на болницата на система за контрол на работното време

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове за разширяване на изградената инсталация в Отделението по пулмология и в Отделението по Хемодиализа на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, поради необходимост от лечение на пациенти с коронавирус Covid-19

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД по обособени позиции 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106

Част от процедура Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД 00870-2021-0007 https://app.eop.bg/today/156444

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове за разширяване на изградената инсталация в Отделението по пулмология и в Отделението по Хемодиализа на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, поради необходимост от лечение на пациенти с коронавирус Covid-19

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, в съответствие с приложената техническа спецификация

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - процедурна лампа, преносима, в съответствие с приложената техническа спецификация

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Доставка на медицински газове - газообразен медицински кислород, течен кислород и азотен оксид в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

---------------

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

ПОКАНА за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - Детска носилка - процедурна маса, Лежаща количка, Реанимационна шкаф количка, Процедурна лампа /преносима/, Болнично легло за новородени в съответствие с приложената техническа спецификация

---------------